Print Op welke leeftijd kunt u een uitkering aanvragen? Aanvraag indienen Beoordeling van uw aanvraag De hoogte van de uitkering Een indruk van de uitkeringsbedragen

DES-Vroeggeboorteregeling

De naam DES-vroeggeboorteregeling is een makkelijke gebruiksnaam voor een schaderegeling waardoor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters een uitkering voor schadevergoeding uit het DES Fonds kunnen aanvragen. De officiële naam van de regeling is: Regeling voor een collectieve partiële afwikkeling van schade die mogelijk verband houdt met DES-gebruik tijdens zwangerschap en die bestaat in financiële gevolgen van handicaps die mogelijk voortkomen uit een te vroege geboorte.

De onderstaande informatie is een eenvoudige samenvatting. De volledige informatie over de regeling vindt u in de Vaststellingsovereenkomst (zie Wat is het DES Fonds). Een samenvatting van de regeling vindt u in hoofdstuk 5 van het DES Rapport bij de regeling.

Op welke leeftijd kunt u een uitkering aanvragen?

De DES-vroeggeboorteregeling voorziet in uitkeringen ineens. Die zijn afhankelijk van de mate waarin uw vroeggeboortehandicap(s)tot ‘blijvende invaliditeit’ leiden, en van de mate van arbeidsongeschiktheid die daarvan het gevolg is.

De blijvende invaliditeit kan voor het eerst worden gemeten op 8-jarige leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid wanneer u 18 jaar wordt. De definitieve uitkering kan dan ook pas bij 18 jaar worden bepaald. Aan kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar kan een voorlopige uitkering worden toegekend, als voorschot op de definitieve uitkering.

Bij kinderen jonger dan 8 jaar is nog niet te voorzien wat de uiteindelijke effecten van de vroeggeboortehandicaps zullen zijn. Een aanvraag kan daarom op zijn vroegst worden ingediend vanaf de leeftijd van 8 jaar (voorlopige uitkering). Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen zich wel vast aanmelden bij het DES Fonds. Hoe eerder het DES Fonds weet hoeveel aanvragen met welke aandoeningen verwacht kunnen worden, des te eerder kan het DES Fonds inschatten of het vermogen toereikend is om alle aanspraken op een uitkering te kunnen honoreren. En ook of een eventuele aanvulling kan worden toegekend op de uitkeringen die worden gedaan.

In schema:

Leeftijdscategorie Omschrijving
Kinderen
jonger dan 8 jaar
U kunt zich aanmelden bij het DES Fonds
Jongeren
van 8 – 18 jaar
U kunt een voorlopige uitkering aanvragen
Volwassenen
vanaf 18 jaar
U kunt een definitieve uitkering aanvragen
Top

Aanvraag indienen

U doet uw aanvraag in twee stappen:

 1. U vult eerst het voor uw leeftijd geldende aanvraagformulier in en stuurt het op naar het DES Fonds. Vervolgens ontvangt u van het DES Fonds een overzicht van de bewijsstukken die u moet leveren voor de beoordeling van uw aanvraag.

 2. U verzamelt de gevraagde bewijsdocumenten en stuurt deze naar het DES Fonds.;

Zodra alle bewijsdocumenten door het DES Fonds zijn ontvangen, start de beoordeling.

U vindt uitgebreide informatie en instructie onder de tabbladen 8 tot 18 jaar, ouder dan 18 jaar of jonger dan 8 jaar boven in uw scherm.

Top

Beoordeling van uw aanvraag

Als het DES Fonds alle bewijsstukken heeft ontvangen, wordt uw aanvraag beoordeeld. De beoordeling wordt in principe binnen 4 maanden uitgevoerd.

Wanneer de beoordelaar onduidelijkheden aantreft in uw aanvraag of wanneer benodigde informatie ontbreekt, wordt er contact met u opgenomen. Het is dus mogelijk dat er tussentijds aan u wordt gevraagd om aanvullingen of toelichtingen te sturen.

U krijgt een brief met het resultaat van de beoordeling. Indien de aanvraag is toegewezen, wordt het geld overgemaakt uiterlijk 2 maanden nadat deze brief aan u is verstuurd en het DES Fonds gegevens van uw bankrekening heeft ontvangen.

Er moet dan wel aan de voorwaarden voor uitbetaling zijn voldaan. Voor minderjarigen is het nodig dat er een rekening met BEM-clausule beschikbaar is voor de uitbetaling.

Voor een meerderjarige uitkeringsgerechtigde die volgens de wet handelingsonbekwaam is, wordt een toegekende uitkering uitbetaald na ontvangst van schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat aan de wettelijke eisen voor de uitbetaling is voldaan.

De wettelijk vertegenwoordiger die aan de uitkeringsgerechtigde is toegewezen zorgt voor dit bewijs.

Top

De hoogte van de uitkering

De hoogte van de uitkeringen aan prematuur geboren DES-kleinkinderen kan erg uiteenlopen. Er zijn veel factoren van invloed. Het is dan ook niet mogelijk om in een eenvoudige tabel op te nemen welke bedragen met de uitkering gemoeid zijn.

Het bedrag van de uitkering is opgebouwd uit drie schadecomponenten, te weten:

 • vergoeding voor extra kosten die iemand met de betreffende handicap heeft;
 • smartengeld;
 • vergoeding voor eventueel verlies van arbeidsvermogen (pas vanaf 18 jaar).

We noemen een aantal belangrijke factoren die een rol spelen bij de berekening van de uitkering:

 • De ernst van de vroeggeboortehandicaps
  De ernst van de vroeggeboortehandicaps die u hebt wordt uitgedrukt in een percentage blijvende invaliditeit (%BI). Door middel daarvan worden de extra kosten en het smartengeld berekend.

 • De mate van verlies van arbeidsvermogen
  De mate waarin u niet kunt werken door uw vroeggeboortehandicap(s) wordt uitgedrukt in een percentage waarmee het verlies van arbeidsvermogen (%VvA) wordt berekend.

 • AR-factoren
  Het verband tussen uw vroeggeboorte en het gebruik van de DES door uw oma staat niet vast, omdat vroeggeboorte ook kan voorkomen zonder blootstelling aan DES tijdens zwangerschap. De kans dat vroeggeboorte wel het gevolg is van DES-gebruik is wetenschappelijk berekend. Datzelfde geldt voor de relatie tussen vroeggeboorte en de vroeggeboortehandicaps. Deze onzekerheden over oorzaak en gevolg worden uitgedrukt in percentages en als zogenoemde AR-factoren in mindering gebracht op de schadecomponenten.

 • Schikking
  De DES-vroeggeboorteregeling is het resultaat van een schikkingsovereenkomst. Schikken heeft voor- en nadelen. Per saldo wordt daarvoor een aftrek toegepast op het totaal van de schadecomponenten. Deze aftrek wordt in de regeling schikkingsfactor genoemd.

 • Prudentiefactor
  Door farmaceutische bedrijven en verzekeraars is voor de regeling een bedrag beschikbaar gesteld waaruit alle uitkeringen die tot 2041 kunnen worden aangevraagd, moeten worden betaald. Het totaalbedrag is berekend aan de hand van de te verwachten aantallen aanvragen, rekening houdend met de ernst van de aandoeningen. Er bestaat onzekerheid over de aantallen aanvragen voor een uitkering en de ernst van de aandoeningen, waardoor ook het totaalbedrag dat nodig is voor alle uitkeringen niet vaststaat. Uit voorzichtigheid wordt daarom een korting toegepast op de uitkering. Zodra informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat het benodigde totaalbedrag voldoende is, wordt de korting ongedaan gemaakt door een aanvullende uitkering en vanaf dat moment wordt deze zogenoemde prudentiefactor niet meer toegepast.

Top

Een indruk van de uitkeringsbedragen

Er zijn te veel verschillende situaties en uitkeringen om bedragen in een tabel te kunnen zetten. Om toch een indruk te geven van uitkeringsbedragen heeft het DES Fonds een aantal voorbeeldpersonen beschreven, met de uitkering waarvoor die personen in aanmerking komen. Daarin vindt u ook de genoemde factoren terug. Als u zoekt van welke voorbeeldpersoon de situatie het meest met die van u overeenkomt, hebt u een indruk van het mogelijke uitkeringsbedrag.

De voorbeeldpersonen staan hier beschreven.

Top